Het Weer in Knokke-Heist
Gemeente is juridische strijd tegen kusteiland begonnen

Groen-sp.a Knokke-Heist : “Proefeiland: graag een alternatief”

REG2_GQ62AM1RB.1+WBsimulatiex

Groen-sp.a is ingegaan op de uitnodiging van burgemeester Lippens en heeft deelgenomen aan het door hem georganiseerde overleg over de geplande aanleg van een proefeiland voor de kust van Knokke-Heist, laat de partij in een persbericht weten.

Op dat overleg heeft Groen-sp.a haar ongerustheid uitgedrukt over de klimaatopwarming, de stijging van de zeespiegel en de veiligheid van de kust in Knokke-Heist. Zij heeft echter evenzeer haar ongerustheid geuit over de schadelijke gevolgen, die een proefeiland meer dan waarschijnlijk zal veroorzaken.

Het toerisme, belangrijkste bron van tewerkstelling in Knokke-Heist, zal daar ongetwijfeld zeer sterk onder lijden. Onder meer de watersport zal er wellicht erg nadelige effecten van ondervinden.

Groen-sp.a meent dan ook dat dergelijk eiland als oplossing voor de kustbeveiliging dient vermeden te worden. Maximaal moet ingezet worden op intensief onderzoek naar alle mogelijke alternatieven zoals bijvoorbeeld het KAPPA-plan.

Groen-sp.a deelt de bekommernis van het gemeentebestuur, dat Knokke-Heist en de andere kustgemeenten in het dossier van de kustbeveiliging tot hiertoe te weinig als volwaardige gesprekspartner erkend zijn geweest. Zij dringt er dan ook bij de Vlaamse overheid op aan dat de gemeenten nauwer bij de besluitvorming zouden betrokken worden.

Op het vlak van de informatie blijven er, ondanks de recente initiatieven van het gemeentebestuur en van de Vlaamse overheid, vaagheid, onduidelijkheid en tegenstrijdigheden bestaan. Zo dient er klaarheid geschapen te worden over de precieze locatie, met name de exacte coördinaten, van het eventueel proefeiland.

Hoe dan ook is Groen-sp.a van oordeel, dat een eiland, zelfs als het bij wijze van experiment in het verder onderzoek naar een passende kustbeveiliging zou aangelegd worden:

  • nooit zal mogen aangewend worden als instrument om kust- of estuaire vaart met kleinere schepen, vlak vóór de kust van Knokke-Heist, mogelijk te maken. Groen-sp.a is weliswaar voorstander van kust- of estuaire vaart, doch uitsluitend met zeewaardige schepen op een voldoende afstand van de kust.
  • de zeebodem integraal in zijn oorspronkelijk staat dient hersteld te worden, van zodra zou of zal blijken dat het experiment schadelijk is voor natuur, visserij, milieu of toerisme.

Tenslotte kiest Groen-sp.a naar eigen zeggen voor om zich niet te mengen in de lokale machtsstrijd, die in dit dossier tussen Gemeentebelangen en N-VA, kennelijk boven de hoofden van de bevolking, gevoerd wordt.   Ook stelt Groen-sp.a met verwondering vast dat twee partijen, die samen met de lijst van de burgemeester het kartel Gemeentebelangen vormen, met name CD&V en Open VLD, openlijk stelling nemen tegen het beleid van hun eigen partijen in de Vlaamse regering. Groen-sp.a zal van haar kant haar politieke mandatarissen op federaal en op Vlaams niveau vragen het dossier van de kustbeveiliging verder grondig op te volgen onder meer met in acht name van de rechtmatige belangen van Knokke-Heist, zo staat te lezen in de persmededeling.

Reacties