#GR2018: Groen-sp.a vragen om meer duidelijkheid

Persbericht Groen/SP.a

GemeenteraadsverkiezingenRuim twee weken na een met veel bombarie aangekondigde petitie van burgemeester Lippens en schepen Morbee tegen het proefeiland voor onze kust,  kwam het gemeentebestuur op 12 juli eindelijk dan toch met wat info en verduidelijking over deze problematiek.

Toevallig gebeurt dit enkele dagen na de persmededeling van Groen-sp.a Knokke-Heist over deze aangelegenheid. Groen-sp.a verweet precies het gemeentebestuur te handelen zonder voorafgaandelijke toelichting gegeven te hebben over dit complexe onderwerp. Ook stelde het aan de kaak dat de actie van de burgemeester en de schepen kennelijk ingegeven was door electorale motieven.

Beter laat, dan nooit. Er is thans dan wel wat  informatie, toch komt ze Groen-sp.a niet helemaal onbevooroordeeld voor. Ze is evenmin overtuigend.

Het gemeentebestuur zwijgt immers in alle talen over de cruciale vraag, hoe zij de kustbescherming dan wél denkt aan te pakken? Hoe denkt zij onze mooie badstad dan wél te beveiligen tegen o.a. het gevaar van een 1000-jarige storm en de stijging van de zeespiegel? Het bestuur erkent het bestaan van het gevaar (‘…dat weten we al jaren…’), maar het blijft in gebreke al was het maar een begin van oplossing voor te stellen.

Het volstaat niet een petitie rond te delen tégen het eiland, er moet ook een alternatief aangereikt worden. Daarin blijft het gemeentebestuur in gebreke.

Zolang geen ernstig alternatief voorstel geformuleerd wordt, blijft Groen-sp.a  volgens haar persbericht overtuigd van de louter electorale bedoelingen van de burgemeester en de schepen achter de ganse actie. Groen-sp.a is even bezorgd zoals het huidige gemeentebestuur, om de toekomst van onze badstad. Ze is echter van oordeel dat voorlopig noch vóór, noch tegen het proefeiland stelling kan genomen worden.

We zijn nóg veel te weinig geïnformeerd in dit dossier. Zal een proefeiland werkelijk efficiënt zijn in de beveiliging van onze kust? Welke zullen de reële - en niet de veronderstelde - gevolgen zijn van een eiland op gebied van ecologie, visserij, natuur, economie, toerisme, …? Zijn er geen alternatieven mogelijk en, zo ja, dewelke?

Eerder dan een steriele en zelfs mogelijk contraproductieve petitie de wereld in te sturen, meent Groen-sp.a dat over al deze vragen verder grondig wetenschappelijk onderzoek nodig is.

Nadien kan een constructief publiek debat gevoerd worden, om een door iedereen gedragen oplossing uit te werken. Daarbij dienen alle belangen (ecologische, economische, maatschappelijke, …) zo evenwichtig mogelijk gevrijwaard blijven.


#GR2018: N-VA maakt Cathy Coudyser kandidaat Burgemeester en komt met deeltje van de lijst naar buiten

De N-VA in Knokke-Heist maakt vandaag via een persmededeling de eerste plaatsen van haar lijst bekend. Het is volgens de partij een combinatie van ervaring en vernieuwing. De partij kan rekenen op uittredende gemeente- en OCMW-raadsleden, bestuursleden en een paar nieuwe kandidaten. De N-VA is naar eigen zeggen op 14 oktober het enige alternatief en wil iedere Knokke-Heistenaar een veilige thuis geven in een welvarend Knokke-Heist. Lijsttrekker en dus kandidaat Burgemeester Cathy Coudyser heeft alle vertrouwen in de kiezer.  “We hebben ook in Knokke-Heist nood aan een nieuwe politieke cultuur. We moeten nu de omslag maken. De toekomst ligt in handen van de N-VA”, staat te lezen in het persbericht.

Safe_image.php

De uittredende gemeenteraadsleden vormen het cement en de hoekstenen van de lijst. Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser trekt de lijst. Gemeenteraadslid Fabienne Pottier staat op plaats drie. Collega’s Anne Maertens en Luc Dieltiens duwen elke een kolom van de lijst. Waardoor ze elk op hun buurt rechtsreeks verkozen moeten worden  Cathy Coudyser: “Wij zullen onze ervaring delen met de nieuwe kandidaten en  kijken vol vertrouwen uit naar 14 oktober. Onze kinderen en kleinkinderen willen we een veilige thuis geven in een welvarende toeristische gemeente. Knokke-Heist staat voor heel wat uitdagingen o.a. op het vlak van wonen, mobiliteit en duurzaamheid. De motor van Knokke-Heist, de middenstand en de horeca, sputtert. Die kunnen we maar in gang krijgen met investeringen in meeting en eventtoerisme zodat Knokke-Heist het hele jaar door aantrekkelijk is. Van onze winkelstraten willen we bereikbare belevingswinkelstraten maken.  Als volkvertegenwoordiger wil ik  verder de verbindende kracht zijn om de belangen van Knokke-Heist ook in Brussel te verdedigen.  Ik ben ook niet bang om de pensée unique in Knokke-Heist te doorbreken.”

Op plaats twee komt nieuwkomer Jean-Paul Van Durme. Hij wil ervoor zorgen dat Knokke-Heist niet langer stilstaat.  “Minder auto’s, meer alternatief vervoer.  Randparkings en ondergrondse parkings nabij verkeersknooppunten of onder de publieke pleinen verminderen de  parkeerdruk voor bewoners.  We moeten ook opnieuw durven beslissen. Knokke-Heist is financieel gezond en kan belangrijke strategische en toekomstbepalende keuzes maken en zelf financieren.”

Junior Grassi krijgt -net zoals zijn nonkel Maxim Willems in 2012- de lijsttrekkersplaats van de tweede kolom. Junior Grassi: “Ik wil mij ten dienste stellen van de Knokke-Heistenaar en met een open vizier de vele verenigingen, de jeugd en de senioren dienen. Luisteren naar de bezorgdheden van de mensen is belangrijk in de politiek. Daar ga ik dan ook voor.”  De uittredende OCMW-raadsleden, Dr. Jean-Marc Gillardin en Katja Bataillie staan op de tweede en derde plaats van de tweede kolom.

Isabelle Goeminne, dierenarts en ook N-VA kandidaat voor de provincieraadsverkiezingen, krijgt plaats 4. Isabelle heeft bestuurservaring en beseft dat een zwijgende meerderheid nefast is voor Knokke-Heist. Isabelle Goeminne: “We moeten in Knokke-Heist af van de oude politieke cultuur en het decennialang machtsbastion van GBL, CD&V en Open VLD. Die omslag kan enkel met een nieuwe ploeg.”

Jacques Reyniers, havenmanager, sluit de top vijf af. De haven van Zeebrugge zorgt voor een grote tewerkstelling in de regio.  Jacques Reyniers : “Veel mensen uit Knokke-Heist werken rechtstreeks of onrechtstreeks voor de haven.  Ik wil lokaal en via de N-VA ook Vlaams en federaal de economische belangen van de haven combineren met het toeristisch potentieel van Knokke-Heist.”

De N-VA profileert zich naar eigen zeggen als alternatief voor een decennialang machtsbastion dat stilaan wankelt. Burgemeester Lippens en zijn Gemeentebelangen nemen volgens Cathy Coudyser niet langer beslissingen en is niet meer eendrachtig. Achter de schermen ontwikkelt zich volgens de N-VA het spook van de strijd om de opvolging van de Burgemeester. Verdeel en heers, belangenverstrengeling, de arrogantie van de macht,… dat alles heeft hier de bovenhand. Het inhoudelijk debat in de gemeenteraad is volledig verdwenen door stilzwijgende, volgzame gemeenteraadsleden zonder dossierkennis. De inspraak van de burger is tot nul herleid, mede door geen, foute of misleidende informatie te geven. Met een beleid van brood en spelen wordt de burger afgeleid van wat zich werkelijk afspeelt in Knokke-Heist. Daar wil de N-VA naar eigen zeggen verandering in brengen.

 

 


#GR2018: Groen en sp.a pleiten voor een juiste informatie rond het “proefeiland voor onze kust”

GemeenteraadsverkiezingenGroen en sp.a pleiten  in een persbericht voor een juiste informatie rond het zogenaamde “proefeiland voor onze kust.”

Enkele uitgangspunten:

  • De Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu organiseert tussen 29 juni en 28 september een openbare raadpleging over het ontwerp van marien ruimtelijk plan (MRP) voor het Belgisch deel van de Noordzee, voor de periode 2020 – 2026 en over het milieueffectenrapport. Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) heeft een voorliggend ontwerp en wil met de verschillende “gebruikers” van de Noordzee afspraken maken. Op 9 juli (14 u) wordt er in Brussel daarvoor een openbare overlegvergadering belegd. Wie zich correct wil informeren : de vergadering is open voor het  Vooraf inschrijven is wel nodig.
  • De klimaatopwarming is een feit (smeltend poolijs, stijgende zeespiegel, grilliger weer, …) en plaatst onze kustbescherming voor sterke uitdagingen.

Past een eiland in dit geheel van kustbescherming?

Op 29 juni lanceerde het gemeentebestuur een petitie-actie.  Een geplande persconferentie ging niet door, wat voor verwarring zorgde.

Groen-sp.a stelt zich de vraag, waarom het gemeentebestuur zich achter een actie schaart, waarbij halve informatie verspreid wordt bij de bevolking en al wie Knokke-Heist een warm hart toedraagt? Het is niet, omdat fake-news sinds 2016 (Brexit en de verkiezing van president Trump, …) maatschappelijk in opmars is, dat de burger dit moet aanvaarden. Wie wint bij een angstklimaat, dat gestimuleerd wordt? Want het beleid kan ook anders!

Merkwaardig is, dat zowel de burgemeester als een schepen  ijverig de straat op trekken…. Als start van hun eigen officiële campagne voor de verkiezingen van 14 oktober levert dit foto’s op, mooi meegenomen. Wordt er op deze manier naar de kiezers toe niet een kunstmatig beeld gecreëerd, van “Wij zijn de behoeders van het uitzicht in onze gemeente”?

Want de tactiek, die gebruikt wordt, is niet nieuw.                                                Je stelt een zeer algemene vraag, waar bijna iedereen “Ja”  op antwoord (“Hou je van een mooi uitzicht op onze Zeedijk?”).  Je zaait twijfel en angst (“Weet je, dat die in gevaar is?”). Je mobiliseert, roept- door je onvolledige info -  verontwaardiging op…. Je profileert je als “redder in nood, tegenover een onzichtbare vijand”. En je doet daarvoor een beroep op mensen, die je aan je gebonden hebt.  Trump deed/doet dit, de Brexiteers eveneens. Fake-news brengt soms o zo veel op….

Wie de moeite doet om te googelen “Eiland voor Knokke-Heist”, komt uit op de site van … Hilde Crevits (CD&V), die het krantenartikel uit De Standaard van 24/05/2011 er op heeft laten plaatsen. In dat artikel staat vetjes gedrukt : “Knokke-Heist heeft een plan laten tekenen om drie eilanden aan te leggen voor zijn kust. Met hotels, golfterreinen en een jachthaven.  Binnen tien jaar moet het er kunnen liggen, zegt burgemeester Leopold Lippens (GBL)”. 

Binnen de 10 jaar (dus vanaf 2021…).  In het artikel wordt ook gewag gemaakt van de watersportclubs : “… Op de stranden van dat nieuwe eiland, die op de zuidkant gericht zullen zijn, kunnen watersportclubs en nieuwe vormen van waterrecreatie een plaats krijgen”…

Groen-sp.a deelt de bezorgdheid van de waterclubs in Knokke-Heist. Het gaat om een broodwinning, waar financieel sterk in geïnvesteerd is. Watersportclubs maken deel uit van het aantrekkelijke aanbod voor toeristen, inwoners, tweede verblijvers. Respect, voor wie zich dagelijks voor de clubs inzet. Begrip om hun bezorgdheid.

Nefast  voor Knokke-Heist, voor lokale economie, zowel als voor de inwoners en tweede verblijvers, is dat er een beeld geschapen wordt van een gemeente, als zou die  binnen enkele jaren steil bergaf gaan. … Wie wil daar in godsnaam nog gaan wonen, laat staan iets kopen? … Economische imagoschade.

Van een gemeentebestuur mogen wij als burger verwachten, dat die neutrale informatie bezorgt. Nu heeft het er de schijn van, dat die neutraliteit geschonden wordt. Wordt er geen druk uitgeoefend om zich “voor de kar van een aantal kandidaten van de huidige meerderheid” te laten spannen?

Het imago van de gemeente krijgt, via halve “waarheden”, een serieuze deuk . Vooral als blijkt, dat het Marien Ruimtelijk Plan nog niets definitiefs in zich heeft. Ook is er in de petitie o.l.v. burgemeester Lippens geen sprake van de huidige uitbreiding van het Zwin, een project met ook inbreng vanuit  Europa.

Desinformatie, halve waarheden, een niet genuanceerde kijk op het geheel, imagoschade, … In tijden dat de wereldbeker voetbal wereld nieuws is, lijkt dit een staaltje van paniekvoetbal. Omdat het op 14 oktober verkiezingen zijn en sommige leden van de meerderheid via de petitie (dus de “officiële weg” )  hun eigen campagne willen voeren en denken aan hun eigenste politieke toekomst?

Wie de petitie wenst te ondertekenen, is daar uiteraard vrij in. Hopelijk wordt niemand onder druk gezet…

Groen-sp.a zal de petitie echter niet steunen. Het is noodzakelijk om zich als burger eerst goed te informeren. De gemeente dient samen met de bevoegde overheden constructief overleg te plegen. Op die wijze kunnen doordachte en door iedereen gedragen beslissingen genomen worden, in het voordeel van alle inwoners.

Economische, ecologische en maatschappelijke belangen zullen op die manier samen en evenwichtig verdedigd en gevrijwaard kunnen worden. Wat alvast via deze petitie nu niet het geval is. 

(integrale perstekst Groen/SP.a Knokke-Heist)


Burgemeester Lippens en Joachim Coens... pro & contra proefeiland

GemeenteraadsverkiezingenJe kunt er niet naast kijken. Overal duiken de petities op tegen het proefeiland.  Volgens de voorstanders broodnodig om de kust te beschermen. Tegenstanders verwijzen naar mogelijke verlies aan toerisme. De kust beschermen tegen de stijgende zeespiegel: de eilanden zouden als een soort gigantische golfbreker dienen.

“En net daardoor zijn ze ook voor de haven van Zeebrugge zeer interessant”, zei Joachim Coens eerder reeds, gedelegeerd bestuurder van de Zeebrugse haven. Die daardoor regelrecht tegenover het standpunt van onze burgemeester staat.  

Door de eilanden zou je een zone langs de kust krijgen waar er maar weinig golfslag meer is. Daar kan  dan MBZ  (havenbestuur Zeebrugge) binnenvaartschepen laten varen, die vanuit Zeebrugge langs de kust de Westerschelde op kunnen. En zo naar Antwerpen en verder naar Duitsland. Dat zou duizenden vrachtwagens van de weg halen die via de weg uit Zeebrugge vertrekken. Door dergelijke kustvaartuigen langs de stranden van Knokke-Heist te laten varen. Zouden watersporten voor ons strand niet meer kunnen.

Maar om die binnenvaartschepen op zee te laten varen, moeten de regels rond de scheepvaart in ons land wel worden aangepast. Daarvoor moet een Koninklijk Besluit worden gewijzigd, maar ook daar zijn de eerste stappen al gezet. “Het project moet verschillende aspecten verenigen”, zegt Vlaams minister Ben Weyts (N-VA), die verantwoordelijk is voor havenbeleid en kustverdediging. Hij zegt tegen midden dit jaar te willen zien wat de verdere stappen zijn. “We beschermen er onze kust mee, en de route voor binnenvaartschepen kan de haven van Zeebrugge doen groeien. Er zijn ook toeristische mogelijkheden.”

"De grootste adder onder het gras lijkt nog de Paardenmarkt te zijn, een zandbank voor het strand van Heist en Duinbergen waar een gigantische hoeveelheid munitie uit Wereldoorlog I onder opgeslagen ligt".

Hoeveel de aanleg van de eilanden zou kosten, is vandaag nog niet berekend. “Maar dit zou op zich geen groot project zijn, toch niet in vergelijking met de enorme eilanden die we in het buitenland al aangelegd hebben”, klinkt het bij de Vlaamse baggerbedrijven. “In een jaar kun je zoiets aanleggen.” Enkel de Gemeentebelangen hebben intussen een standpunt ingenomen wat het proefeiland betreft. Groen, Sp.a, N-VA en Vlaams Belang hebben nog niets van zich laten horen in dit dossier. Dat het in onze gemeente op de agenda komt bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen is duidelijk.  Behalve  N-VA raadslid Anne Maertens die verwees naar een artikel uit 2011 waar burgemeester Lippens voorstander was van die eilanden. Dat de Vlaamse Overheid de binnenschepen langs ons strand naar Antwerpen wil laten varen was nog niet opgenomen in het plan. “Het lijkt wel of de Vlaamse Overheid van onze gemeente Doel III wil maken of Zeebrugge dorp middenin de Zeebrugse Haven. Men wil ons wurgen”, klonk het deze morgen op de markt in Knokke.