Schepenwissel in Knokke-Heist, volgens N-VA loeren de verkiezingen al om de hoek

 

Tijdens de gemeenteraad van september namen we afscheid van de uittredende schepenen Devlamynck en Geerinckx schrijft N-VA Knokke-Heist. Tegelijk werden ook de twee nieuwe schepenen Annie Vandenbussche en Philippe Vlietinck verwelkomd. Namens de N-VA-fractie bedankte fractieleidster de uittredende schepenen voor bijna een volledige generatie toewijding aan de politiek in Knokke-Heist. Naast een oprecht woord van dank, liet de N-VA echter niet na deze schepenwissel ook in het juiste perspectief te plaatsen: “Als enige oppositiepartij moeten we deze wissel met enige afstand bekijken. We stellen vast dat de burger in Knokke-Heist hier niet beter van wordt en dat het algemeen belang hier niet primeert. Als coalitiepartner CD&V één jaar voor de verkiezingen nog dergelijke wissel doorvoert, dan is dat om de schepenpostjes voor 2019-2024 veilig te stellen. Want laat ons eerlijk zijn, een verjongings- of vernieuwingsoperatie is dit niet.”

N-va_vp_cathy_coudyser_web_5
N-va_vp_cathy_coudyser_web_5

De schepenen Devlamynck en Geerinckx zijn volgens de N-VA twee mensen die zich gedurende jaren hebben ingezet voor Knokke-Heist. Zo drukt schepen Devlamynck zijn stempel op het sportbeleid in de gemeente. Dat er een uitgebreid sportaanbod is in de gemeente en een diversiteit aan sportclubs, is zeker zijn verdienste. Ook schepen Geerinckx was zeer nadrukkelijk aanwezig in de gemeente en het politieke leven. Daarom richtte de N-VA bij monde van fractieleidster Cathy Coudyser terecht een dankwoord aan beide schepenen. De fractie wenste de nieuwe schepenen Annie Vandenbussche en Philippe Vlietinck alle succes toe.

Naast het menselijke verhaal, is de schepenwissel vooral een politiek verhaal. Daarom heeft de N-VA deze schepenwissel tijdens de gemeenteraad ook in het juiste perspectief geplaatst. Cathy Coudyser: “Als enige oppositiepartij zijn wij het ook aan de kiezer verplicht om dat met enige afstand te bekijken. En we kunnen ons niet van de indruk ontdoen, dat de burger in Knokke-Heist met deze stoelendans er niet beter van wordt. Coalitiepartner CD&V probeert met deze wissel de drie schepenpostjes voor 2019-2024 veilig te stellen en doet een jaar voor de verkiezingen een wissel van de wacht. Normaal is dat een verjongings- en vernieuwingsoperatie, waarbij men aan jonge talenten kansen geeft om beleid te voeren. Zoveel verjonging zit er niet echt in. De twee nieuwe schepenen zijn twee gemeenteraadsleden die al vele jaren van op de zijlijn meedraaien. Bovendien heb ik geen weet van dossiers waarvoor beide nieuwe schepenen – vanuit de meerderheid – geijverd hebben of laat staan, welke beleidsthema’s ze specifiek opgevolgd hebben.”

De N-VA vraagt zich af of deze schepenwissel (de vierde schepenwissel al tijdens deze bestuursperiode) de wil van de burger weerspiegelt. Sinds het begin van de bestuursperiode is immers de helft van het collega al gewisseld. “Volgens de N-VA moet een bestuur naast het algemeen belang dienen, ook de wil van de burger volgen. Dat is hier niet gebeurd. De burger heeft in 2012 een keuze gemaakt maar als we de voorkeursstemmen bekijken, zien we dat de burger niet gestemd heeft voor het college zoals dat nu is samengesteld”, stelt Cathy Coudyser.

De N-VA plaatst ook kanttekeningen bij de bevoegdheidsverdeling als gevolg van de schepenwissel waarbij de burgemeester nog maar eens extra bevoegdheden naar zich toetrekt. “Heeft de burgemeester geen vertrouwen in de bekwaamheid van zijn schepenen ?”, vraagt Cathy Coudyser zich af. “Al sinds de zomer probeert het college de bevoegdheidsverdeling vast te leggen. De communicatie die daarover sinds deze zomer werd gevoerd, is ronduit verwarrend. Het is nog altijd niet duidelijk op het terrein en voor de administratie. Om een voorbeeld te geven: op dit moment zijn niet minder dan drie schepenen bevoegd voor evenementen. Zo weten burgers en administratie helemaal niet waar ze aan toe zijn. Het cultuurcentrum neemt naast cultuur ook jeugdbeleid op zich. Het krijgt daarmee nu twee bevoegde schepenen. Het maakt het er ook niet eenvoudiger op.”


Stoelendans bij de N-VA Knokke-Heist

Sam_1056
De 3 gemeenteraadsleden die een paar weken geleden ontslag namen bij N-VA Knokke-Heist voelden zich naar eigen zeggen al een poos niet meer goed binnen de lokale afdeling. "Er heerst een negatieve mentaliteit bij sommige bestuursleden waar we niet mee overweg kunnen", klonk het.  In een reactie gaf Fractieleider Cathy Coudyser vorige week in de Krant van West-Vlaanderen aan dat ze deze bladzijde zo snel als mogelijk wou omdraaien en verder werken. Dit lijkt vooralsnog niet te lukken want bestuurslid en ledenverantwoordelijke Walter Beckers verlaat nu ook de N-VA Knokke-Heist. Hij was verantwoordelijk voor de ledenbeheer van de afdeling en de brug tussen de Knokke-Heistse N-VA en haar leden. 21319055_1844107132273754_8824815280740859204_o

Jean-Marc Gillardin is door het overgebleven bestuur intussen aangeduid als de nieuwe ondervoorzitter van N-VA Knokke-Heist. Hij is al langer actief in het bestuur en combineert zijn professionele activiteiten als arts met die van OCMW-raadslid. Als ondervoorzitter wil Jean-Marc de vinger aan de pols houden bij wat leeft in onze gemeente: “Ik besef dat we voor twee verkiezingsjaren staan die onze gemeente sterk kunnen beïnvloeden. Daarbij is het belangrijk dat Knokke-Heist geen eiland wordt in Vlaanderen. Samen met onze mandatarissen en bestuursleden zetten we daarom niet alleen in op prestigieuze projecten, maar bovenal op wat de burger echt belangrijk vindt: het versterken van de lokale economie, betaalbaar wonen en voldoende private jobcreatie !"


Burgemeester Lippens zal metingen laten uitvoeren in de Sasstraat

Fabienne Pottier - Sasstraat

Het toenemend verkeer en de snelheid waarmee auto’s in hun straat rijden baart de inwoners van de Sasstraat in Ramskapelle zorgen. “Verschillende bewoners namen al zelf initiatief door een bord ‘graag traag’ voor hun deur te zetten.  Aan deze oproep van de buurtbewoners geef ik als gemeenteraadslid graag gevolg . Om de veiligheid te garanderen en de overlast te beperken, bracht raadslid Fabienne Pottier (N-VA) dit probleem op de gemeenteraad en stelde ze voor om samen met de verkeerscommissie en de bewoners na te denken over verkeersremmende maatregelen. 

Burgemeester Lippens wou niet meteen tot het nemen van maatregelen over gaan: "We gaan de toestand bekijken en een aantal metingen uitvoeren alsvorens tot ingrepen over te gaan." Het meten zal gebeuren met dynamische borden. 


Geen zwaar verkeer meer langs sluikweg in Ramskapelle

Naamloos_0
Het werfverkeer van woonproject “De Vrije” zal voortaan langs andere aanrijroutes gebeuren.  Zware vrachtwagens moeten komen via de in- en uitwegen van de verkaveling.  Op vraag van gemeenteraadslid Fabienne Pottier (N-VA) werden nu speciale verkeersborden geplaatst. Nadat ze naar eigen zeggen meermaals bij de verkeerscommissie was tussen gekomen. “Hopelijk zijn deze borden nu de oplossing en zal het zwaar verkeer nu de juiste route volgen, dit omwille van de veiligheid in het dorp van Ramskapelle”, is de lezen op de Facebookpagina van het raadslid.


Gemeentebelangen buigen onder druk van inwoners, middenstand en oppositiepartij N-VA

Onder druk van vele inwoners en oppositiepartij N-VA moet Gemeentebelangen haar omstreden reglement over de afvalophaling bijsturen, staat vandaag in een persbericht van de partij. Vanaf drie mei mogen inwoners restafval, papier en karton, PMD nu toch buiten zetten vanaf 18.30 u. Voorheen was dat om 21 uur. Hiermee gaat GBL plat op de buik.

N-VA Bestuursleden Knokke Campagnefotos 2016 (28)Even alles op een rijtje. In december bedenkt Gemeentebelangen zelf, zonder enig overleg met de Seniorenadviesraad, de lokale economie en de middenstandsorganisaties een nieuw afvalophalingsreglement. Aanleiding was naar eigen zeggen de overschakeling naar nachtophaling om de meeuwenproblematiek op te lossen. Daarom mochten restafvalzakken, papier en karton en PMD maar om 21 uur buitengezet worden. “De N-VA heeft dit reglement nooit goedgekeurd. Wij maakten toen al fundamentele opmerkingen : een ondoordacht en onuitvoerbaar reglement. Handelaars zijn om 21 uur niet meer aanwezig in hun winkel, inwoners zitten om 21 uur voor hun TV, zijn aan het sporten of naar de culturele vereniging, oudere mensen kunnen niet meer rekenen op hulp van familie, zorgverstrekkers of mantelzorgers en tweede verblijvers zitten vast aan 1 ophalingsdag per week. Dit reglement leidt enkel tot ofwel gedoogbeleid ofwel zware boetes. Geen van beiden is dus goed”, aldus Geert Deman, gemeenteraadslid voor de N-VA.

Vanaf 1 januari regende het telefoons naar AGSO, werden klachten ingediend en bezwaren gemaakt. “De N-VA heeft toen aangedrongen om te evalueren en desnoods bij te sturen. Vandaag, amper vier maanden later, zijn we al zover”, zegt Geert Deman. “Toch is dit nu ook weer paniekvoetbal. De meeuwenproblematiek is nu nog minder opgelost. Vuilniszakken zullen nu vroeger buiten staan, waardoor de meeuwen langer vrij spel hebben. “

“De enige oplossing voor meeuwen en voor een duurzaam afvalbeleid in een toeristische gemeente met tweede verblijvers, handelaars, en een vergrijzende bevolking is maatwerk”, gaat Geert verder. “Wij blijven pleiten voor grote ondergrondse containers voor restafval in de toeristische en handelszone. Zo kunnen ook inwoners en tweede verblijvers op max. 200 m hun restafval 7dagen op 7 en 24 uur op 24 kwijt. In woonwiijken met rijhuizen of villa’s kunnen afvalstraatjes de oplossing zijn. Daar staan naast kleinere containers voor restafval, ook een container voor papier en karton of voor PMD. Handelaars kunnen bedrijfsafvalcontracten afsluiten voor papier en karton.”

 


N-VA Knokke-Heist: Is de duim van de Gemeentebelangen leeggezogen?

Tijdens de gemeenteraad liet burgemeester Leopold Lippens verstaan dat er dit jaar geen Scapa Polo is op het strand en ook geen nieuwe editie van Eccentric. Maar dit kon je al lezen in onze krant. Voor N-VA Knokke-Heist een reden om een persbericht te verspreiden.

“Het is niet aan ons om ons in te laten met beslissingen van een privé-organisatie maar we moeten echter wel het belang voor de gemeente voor ogen blijven houden. Met het verdwijnen van Eccentric valt in 2017 immers een belangrijk toeristisch voorjaarsevenement weg. We kunnen enkel vaststellen dat dit luxe-lifestyle evenement tot voor kort nog door de schepen van Toerisme als het paradepaardje van Knokke-Heist werd gepromoot.  Vandaag moet diezelfde schepen in de media ootmoedig toegeven dat hij wist dat het evenement al jaren tanende was en steeds minder toeristen en volk lokte. Toch ondernam het gemeentebestuur hier niets tegen”, zegt N-VA fractieleider Cathy Coudyser die als volksvertegenwoordiger toerisme opvolgt in het Vlaams parlement in het persbericht. “De N-VA betreurt deze stilstand.  Toerisme Knokke-Heist moet dringend op zoek naar een nieuw toeristisch luxe-concept voor het voorjaar 2018 !” besluit Coudyser.

N-VA Bestuursleden Knokke Campagnefotos 2016 (157)Eccentric werd door het gemeentebestuur steevast afgedaan als het grootste toeristisch evenement van het voorjaar. Ondanks de wetenschap dat het evenement te kampen heeft met dalende bezoekerscijfers, handelde het gemeentebestuur niet. “Van een ambitieuze toeristische gemeente mag je verwachten dat ze op tijd uitkijkt om verouderde concepten te vernieuwen en eens nieuwe concepten te lanceren, liefst zoveel mogelijk met privé-partners.  Uiteraard mogen en moeten ze aansluiten bij het exclusieve karakter van Knokke-Heist”, vindt Coudyser. “Wij hopen dat het gemeentebestuur niet zal wachten op de organisator van Eccentric om het voorjaar met een kwalitatief evenement in te vullen. De organisator van Eccentric zegt immers zelf nog ‘zoekende’ te zijn naar een nieuw concept.”  

Toerismebeleid Knokke-Heist : “stilstand creëren enerzijds, N-VA ideeën oppikken anderzijds”

Tegelijk stelt de oppositiepartij vast dat de duim van de Gemeentebelangen leeggezogen is.  Er zijn volgens de partij immers geen duurzame vernieuwingen in het toerismebeleid.  Coudyser: “Af en toe komen eenmalige initiatieven bovendrijven, die het jaar nadien weer afgevoerd worden. Denk aan ‘Flamboyant’, … (aanvullen).  Al vier jaar lang lanceert de N-VA in Knokke-Heist het ene voorstel na het andere.  Vandaag stellen we vast dat deze ideeën toch ingang vinden en dat deze meerderheid onze ideeën inpikt.”  De N-VA vraagt om de grote lijnen van het agentschap Toerisme Vlaanderen consequent toe te passen in Knokke-Heist. Deze zijn : inzetten op kunst, cultuur en toerisme, op gastronomie en op wandelen, fietsen.  Op basis van deze lijn heeft de N-VA concreet voorgesteld om grote cultuur- toeristische evenementen te lanceren. “We zien ondertussen dat onze voorstellen ondanks onze oppositierol toch vertaald worden in beleid, al zal de meerderheid dat niet grif toegeven”, zegt Coudyser. “Zo hopen we onder meer dat de Magritte-tentoonstelling effectief de 50.000 bezoekers haalt.  We rekenen er ook op dat de deelname van Knokke-Heist aan Beaufort meer toeristen zal lokken.  Verder hebben we concreet voorgesteld om restaurants en horecazaken dichter te betrekken bij evenementen.  Een tijd terug stelden we in dat kader voor om onze beste chocolatier of onze topchefs als ambassadeurs in te zetten. Vandaag stellen we vast dat restaurants betrokken worden om tijdens de paasvakantie desserts in ‘hazenchocolade’ aan te bieden en dat ‘de hazen’ van David Maenhout ook te zien zullen zijn in onze kunstgaleries.  N-VA is dan ook tevreden dat haar oppositierol loont. De burger moet in 2018 kiezen.  We hopen dan ook dat ze kiezen voor de vernieuwing, de verandering, voor vooruitgang en niet voor de stilstand of de oude, verroeste ideeën”, besluit Coudyser


De circel is rond voor Danny Despiegelaere

16174514_10206581781018131_5752768857520349096_n
Tijdens de gemeenteraad legde Danny Despiegelaere in het stadhuis van Heist in handen van burgemeester Graaf Leopold Lippens zijn eed af als 7de schepen van Knokke-Heist. Hij neemt van Ingrid Reubens de taak van Burgerzaken over. Haar andere bevoegdheden werden verdeeld onder de andere schepenen.

Kathleen van der Hooft die wettelijk gezien als voorzitter van het OCMW sowieso 8ste schepen blijft, krijgt er als schepen van Welzijn en Wonen de bevoegdheden Ontwikkelingssamenwerking en (sociale) Tewerkstelling bij.

Alle andere schepenen schuiven in hun rangorde op. Schepen Piet De Groote wordt bijgevolg 1ste schepen. Hij neemt van voormalig schepen Ingrid Reubens de bevoegdheid van het gemeentelijk basis- en kunstonderwijs over maar staat zijn takenpakket van Tewerkstelling af aan schepen van der Hooft. Bij afwezigheid van burgemeester Graaf Leopold Lippens, fungeert schepen Piet De Groote als waarnemend burgemeester van Knokke-Heist. Die vroeger ook al een aantal taken van de burgemeester overnam in diverse overlegorganen.

Danny Despiegelaere (67) is vader van 4 kinderen en grootvader van 5 kleinkinderen. Professioneel werkt hij nog steeds als kinesitherapeut en osteopaat in zijn groepspraktijk. Danny draait officieel al 34 jaar mee in de Knokke-Heistse politiek. In 1983 begon hij zijn politieke carrière als OCMW- raadslid. Van 1988 tot 2001 was Danny Despiegelaere voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij t’ Heist Best.

De belangrijkste realisaties waren de sociale woningen in de Henri Staquetstraat in Knokke, de Garre in Heist en het sociale appartementencomplex De Buze in de Kerkstraat. Van 1995 tot 2004 was hij gemeenteraadslid voor de Gemeentebelangen. Van 2004 tot 2007 deed hij zijn intrede in het schepencollege waar hij verantwoordelijk was voor Openbaar domein, Eurozaken, Onderhoud en Milieu. In de periode 2007-2012 fungeerde hij als voorzitter van de vzw Toerisme Knokke-Heist. Van 2 januari 2013 tot 24 januari 2017 zetelde hij als raadslid in de gemeenteraad. Gelet op zijn ervaring en expertise  is het opmerkelijk is dat hij enkel “Burgerzaken” krijgt als bevoegdheden.

“Bedankt nogmaals Frank Vanleenhove, zegt Danny Despiegelaere op zijn Facebookpagina . Bedankt aan alle FB vrienden, patiënten en andere goede vrienden. Zonder jullie had ik nooit dergelijke come back kunnen maken! Blij jullie nu maximaal van dienst te kunnen zijn voor Knokke-Heist na mijn eedaflegging”, zo besluit Despiegelaere zijn bericht.

Danny Despiegelaere kreeg in 2014 een hartinfarct tijdens de opening van een nieuw bedrijvengebouw. Hij was een tijdlang in coma na een zware hartoperatie, maar zijn toestand is was vrij snel stabiel. Frank Vanleenhove, uitbater van surfclub Surfers Paradise, probeerde hem nog te reanimeren tot de hulpdiensten kwamen.

"Ik was ook aanwezig bij de opening van de nieuwe gebouwen. Toen ik mijn auto nam om naar huis te rijden, zag ik plots een auto stilvallen. Ik zag Danny rechts uitstappen, hij stond te trillen op zijn benen en zakte in elkaar. Ik snelde meteen te hulp, maar ik voelde geen polsslag of ademhaling meer. Ik heb meteen de hulpdiensten gebeld en ik heb hem binnengedragen waar ik hem mond-op-mond-beademing gaf", vertelt de surfclubuitbater. Na een revalidatie kwam Danny Despiegelaere terug en nam hij ook zijn taken opnieuw op. Nu is hij ook opnieuw schepen de cirkel blijkt rond.


Lokale partijen in Knokke-Heist lijken on-line bijna allemaal te slapen tot in 2018

4030479350
Een nieuw jaar dient zich aan staat te lezen op de Facebook pagina van Groen Knokke-Heist. "Als u zich voor volgend jaar heeft voorgenomen om bewuster met uw centen om te gaan, hier een tip die niet enkel u maar ook mensen in ontwikkelingslanden vooruit helpt", klink het bij Groen Knokke-Heist (normaal gezien beter rendement dan actuele spaarrentes en nog fiscaal voordeel bovenop).

Toch opmerkelijk dat een politieke afdeling blijkbaar beleggingsadvies wil geven. Zeker na de fratsen die we kennen bij het ARCO debacle. Al even opmerkelijk is dat op de Facebook afdelingspagina amper nieuws staat over haar werking in de lokale politiek.

Bij de SP.a is er een nieuwe afdelingswebsite. Op zich zeker goed nieuws. Maar ook daar vooral lege bladzijden. Zelfs de "wie is wie" pagina is leeg. Bij het Vlaams Belang Knokke-Heist ook vooral nationale knip en knap berichten. Geen nieuws of enige vorm van oppositie in Knokke-Heist.

Op de CD&V pagina van de afdeling Knokke-Heist vonden we het meest recente bericht uit november en omvat het de mededeling van een kaasavond. Niets over het beleid van hun mandatarissen. Het zelfde verhaal bij Open VLD Knokke-Heist waar men op Facebook niet verder is geraakt dan het plaatsen van een logo op 14 juni 2016.

De enige partij die wel gebruik maakt van haar site en Facebookpagina is de N-VA oppositie. Wat dan weer jammer is als we willen vergelijken met andere partijen. Er is dus nog veel on-line werk voor de politieke partijen in Knokke-Heist. Maak er aub werk van als we nog over een democratie willen spreken in onze badstad. Jullie kiezers lezen mee!

Kiezers proberen te verleiden via de sociale media, websites en twitter tegen 2018 gaan aan de lokale afdelingen van de politieke partijen in Knokke-Heist blijkbaar  hun neus voorbij. Terwijl dit net een kanaal is waarop in andere steden en gemeenten op gewerkt is de afgelopen jaren. Zowel in de meerderheid als in de oppositie. 


Schepen Ingrid Reubens verlaat het Schepencollege van Knokke-Heist

Ah22-452x300Op 1 februari 2017 ruilt Ingrid Reubens (69 - Gemeentebelangen) haar schepenambt voor een tweejarig zitje in de gemeenteraad. Op 1 februari 2017 geeft ze de fakkel voor de volgende twee jaar door aan eerste opvolger en partijgenoot Daniel Despiegelaere (66). Ingrid Reubens heeft naar eigen zeggen een fascinerende politieke carrière achter de rug. Waarvan 20 jaar als schepen.

Ingrid Reubens werd geboren op 17 augustus 1947. Ze trouwde in 1969 met Walter Jansen, huisarts. Schepen Reubens volgde normaalschool en stond na haar studieperiode zelf vijf jaar voor de klas. In 1982 werd ze verkozen voor de gemeenteraad. “Dertig jaar geleden….” Ze was twee keer zes jaar oppositielid voor de Volksunie, en nu al 20 jaar schepen.

De twaalf jaar oppositie die ze voerde voor haar gemeente vond ze zeer verrijkend. “Het was heel boeiend om deze kant van een gemeentebeleid te leren kennen.” Tussen 1990 en 2000 was schepen Reubens tevens provincieraadslid voor de Volksunie. Ze behield – op haar nadrukkelijke vraag – jarenlang de bevoegdheden Bevolking – Burgerlijke Stand – Onderwijs. “Die brengt mij waar ik het liefste ben, tussen de mensen.” De voorbije 20 jaar voltrok schepen Reubens duizenden huwelijken.

Ze bezocht zo’n 250 gezinnen per jaar bij wie ze de pasgeborene persoonlijk in de gemeente kwam verwelkomen met een Knokke-Heist slabbetje al worden het er ieder jaar wel een pak minder. Het leverde haar de bijnaam ‘schepen Bavetje’ op. Toen burgemeester Lippens problemen had met zijn gezondheid wist ze hem op een waardige wijze te vervangen.

Als schepen van Bevolking staat Ingrid Reubens ook aan de andere kant van het leven. “Een van mijn betrachtingen was de kerkhoven menselijker te maken. Op het nieuwe kerkhof kregen alle paden een bloemennaam in plaats van een nummer, de infozuil maakt het terugvinden van een naam makkelijker. Maar ook bij de realisatie van de gemeentelijke basisschool de Pluim was ze zeer nauw betrokken als schepen van onderwijs.  Politieke was ze zonder twijfel een loyale soldaat van Graaf Leopold Lippens en een medestander van wijlen Maxime Willems.

“Hobby’s schepen Reubens?” “Vervelen zit er bij mij niet in.  Samen met Walter hou ik er wel van te gaan wandelen hier in Knokke-Heist en te reizen. En wie weet ga ik in de toekomst wel wat sporten ook…” De wensen voor dit nieuwe jaar? “Het klinkt afgezaagd maar het is zo belangrijk: voor iedereen die lief is voor elkaar, een goede gezondheid, boeiend werk en een positieve ingesteldheid.

Onze redactie kent Schepen Reubens als een zeer toegankelijke politica. We wensen haar alvast veel succes toe bij eventuele nieuwe plannen.


Schepenen Geerinckx en De Vlamynck houden zich alsnog vast aan hun schepenzetel

Page
De schepenen Paul Geerinckx en Daniël De Vlamynck zullen geen ontslag nemen uit het college. Ze volgen daarmee niet de oproep van hun partij de CD&V en hun fractie. Bij het begin van deze legislatuur was nochtans binnen de partij afgesproken dat Daniël De Vlamynck, Schepen van Sport, Mobiliteit, Parkeerbeleid, Visserij en Paul Geerinckx, Schepen van Openbare werken, Milieu, Natuur en Duurzaamheid ontslag zouden nemen ten gunste van twee partijgenoten. In de aanloop van een het nieuwe jaar en de aankondiging van deze wissel was zelfs bij hoogdringendheid nog een bestuursvergadering bijééngeroepen. Maar daar was volgens insiders al snel duidelijk dat de twee schepenen de afspraken niet zouden nakomen en zich bleven vastklampen aan het schepenmandaat. Burgemeester Leopold Graaf Lippens zal de komende weken dus maar één wissel binnen het college moeten aankondigen omdat men binnen CD&V Knokke-Heist de plooien niet glad gestreken krijgt.

“We hopen dat onze voorzitter Bert Debrabandere alsnog beide schepen hun afspraken kan laten nakomen anders blijven ze zitten tot het einde van de legislatuur”, klinkt het bij een aantal CD&V bestuursleden. Wat Geerinckx en De Vlamynck doen is in ieder geval niet goed voor het imago van de partij en de toekomst van een aantal jongere christen democraten binnen de afdeling Knokke-Heist.

De kans is dan ook groot dat er vanuit CD&V nationaal door Minister Crevits of de partijvoorzitter nog wat druk komt op de schepenen. Maar als ze willen blijven, dan kan ook niemand hen wettelijk dwingen.