Cédric Poncelet van Restaurant Cédric in Knokke-Heist
Genieten bij Puro

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Sergio Kawakid

Geachte ,
Ik zie dat u mijn naam van het filmpje heeft verwijdert,
maar hiermee is er nog niets verandert...
De auteursrechten gelden voor het FILMPJE en voor mijn NAAM
Dus gelieve het volledige filmpje deze week nog te verwijderen!

Dit weekend zal ik trug kijken op deze site, (en google) ik hoop dat u de wet zal volgen,
en tegen dit weekend het filmpje ALLEEN nog te vinden is op MIJN YouTube kanaal!

Met vriendelijke groet:
Sergio Kawakid

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)